1 al.kil Kim 1 n kumpulan radikal organik dng rumus umum c \sub n h \sub 2n+1