1 antarkelompok :: an.tar.ke.lom.pok
1Kelas Kata:p
Definisi:antara kelompok yg satu dan yg lain