1 a.sa.bat ki 1 n urat yg menyebabkan kita dapat merasa (melihat dsb); saraf