1 bakau :: ba.kau
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:tumbuhan pokok di pantai yg termasuk suku
Contoh:rhizophora, kulit batangnya biasa dipakai penyamak kulit, macamnya banyak sekali, spt bakau akik, bakau hitam, bakau minyak, bakau merah, bakau jangkar