1 bar.bi.tal Kim 1 n serbuk atau hablur putih yg rasanya pahit, tanpa bau, stabil dl udara; c \sub 8 h \sub 12 n \sub 2 0 \sub 3