1 ki 1

2 ki Jw 1 n nama tahun keenam dl daur kecil (windu)

3 ki 1 n nama huruf b