1 busut :: bu.sut
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:longgok tanah sarang anai-anai, semut, dsb
2Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:bukit kecil
busut betina ::
1Ragam:ki
Definisi:busut besar dan bulat
busut jantan ::
1Ragam:ki
Definisi:busut yg kecil dan lancip
membusut :: mem.bu.sut
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:menyerupai busut; membukit (krn banyak):
kerak nasi membusut jantan, pb ::
1Ragam:ki
Definisi:banyak sekali sisanya (sesudah perayaan dsb)