1 ca.pah ki 1 n cakah

2 ca.pah ki 1 n pasu (dr kayu); capar