1 cin.cu ki Cn 1 n wakil pemilik perusahaan kapal ; ki Cn 2 n nakhoda kapal