1 da ::
1Kelas Kata:kata benda
Dialek:Minangkabau
Ragam:KP*
Definisi:uda, kakak (laki-laki; abang)