1 du.ra cak 1 v susah; khawatir

2 du.ra cak 1 a jauh