1 fosfor :: fos.for
1Kelas Kata:kata benda
Bidang:Kimia
Definisi:fosforus