1 go.no.ko.kus cak 1 n bakteri bundar penyebab penyakit kencing nanah