1 hamzah :: ham.zah
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:nama huruf arab yg mewakili bunyi hentian glotal atau perpindahan dua vokal