1 i.sim Ar 1 n nama ; Ar 2 n nama tuhan, dipakai sbg mantra dsb