1 jenazah :: je.na.zah
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:mayat