1 Juli :: Ju.li
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:bulan ketujuh dl tarikh (tahun) masehi (31 hari)