1 ka.kas ki 1 n kuku; cakar ; -- ayam ki 1 cakar ayam
me.nga.kas v ki 1 mengais: ayam itu kakas sampah mencari makan

2 ka.kas ki 1
me.nga.kas v ki 1 mengerasi; memaksa

3 ka.kas ki Fis 1 n gaya