1 ka.mu ki 1 pron pronomina persona tunggal dan jamak yg diajak bicara; yg disapa (dl ragam akrab atau kasar)
ber.ka.mu v ki 1 memakai perkataan kamu" (ketika memanggil