1 ke.ma.ri 1 v ke sini: coba, ~ sebentar
di.ke.ma.ri.kan v 1 dibawa ke sini