1 ke.po.na.kan ki 1 n anak saudara kandung; kemenakan