1 ke.se.mek 1 n pohon, buahnya dapat dimakan, manis rasanya diospyros kaki ; 2 n buah kesemek