1 kha ::
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:nama huruf ketujuh dl abjad arab