2 ki.an 1 adv sana; situ ; kian kemari adv 1 ke sana ke mari; hilir mudik