2 ki 1

3 ki 1 n kantong kulit, tempat air (air anggur, madu, dsb)