1 lesi :: le.si
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:putih benar
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:pucat