1 lu ::
1Kelas Kata:pron
Dialek:Melayu Jakarta
Ragam:ki
Definisi:kamu; engkau