2 ma.gang ki 1 a terlalu masak (tt buah-buahan); ranum ; ki 2 a hampir masam (tt nira)