1 mer.ku.ri.um ki Kim 1 n unsur logam unsur dng nomor atom 80, berlambang hg; dan bobot atom 200,59; air raksa