1 mi.san ki 1 n saudara sepupu (pd masyarakat sunda); keturunan kedua dr satu nenek ; ki 2 n keturunan ketiga dr satu nenek (pd masyarakat jawa)