1 mu.ja.rab cak 1 a manjur; mustajab: obat yg ~
ke.mu.ja.rab.an n cak 1 kemanjuran