1 pagina :: pa.gi.na
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:halaman (buku dsb)