1 pan.dak 1 v pendek
me.man.dak.kan v 1 membuat supaya menjadi pandak; memendekkan
mem.per.pan.dak v 1 membuat supaya lebih pandak; memperpendek