1 pedet :: pe.det
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:anak sapi