1 per.mai ki 1 a permaisuri ; ki 2 a elok; indah: tanah airku yg indah dan ~
ke.per.mai.an n ki 1 keelokan; keindahan