1 Sabtu :: Sab.tu
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:nama hari ketujuh