1 sad ::
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:nama huruf keempat belas dl abjad arab