1 sau.na 1 v mandi uap cara finlandia ; 2 v tempat (ruang) mandi uap