1 sebagaimana :: se.ba.gai.ma.na
1Ragam:ki
Definisi: