1 se.ma.ta ki 1 adv semata-mata
se.ma.ta-ma.ta adv ki 1 hanya; melulu; cuma ; ki 2 adv belaka; sama sekali