1 semata :: se.ma.ta
1Kelas Kata:kata keterangan
Ragam:ki
Definisi:semata-mata
semata-mata :: se.ma.ta-ma.ta
1Kelas Kata:kata keterangan
Ragam:ki
Definisi:hanya; melulu; cuma
2Kelas Kata:kata keterangan
Ragam:ki
Definisi:belaka; sama sekali