1 ser.ban ki 1 n kain ikat kepala yg lebar (yg dipakai oleh orang arab, haji, dsb)
ber.ser.ban v ki 1 memakai serban ; sudah -- (memakai serban), ki ki 1 sudah menjadi haji
ber.ser.ban.kan v ki 1 memakai sesuatu sbg serban: mereka ~ kain putih