1 ste.no.gra.fi 1 v tulisan cepat (berupa huruf-huruf steno)