1 surya :: sur.ya
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:matahari