1 ta.gak 1 v
me.na.gak v 1 menahan; menghadapi atau menempuh (bahaya, kesukaran, dsb)
me.na.gak-na.gak v 1 menahan-nahan (pekerjaan dsb)
ter.ta.gak-ta.gak v 1 tertahan-tahan (pekerjaan dsb)