1 tau :: ta.u
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:tahu


2 tau :: ta.u
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:
daun tau ::
1Ragam:ki
Definisi:tumbuhan jenis palem,
Contoh:livistona tahanensis


3 tau :: ta.u
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:nama huruf kesembilan belas dl abjad yunani