1 tawon :: ta.won
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:lebah