1 za ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:nama huruf ketujuh belas abjad arab