1 baka :: ba.ka
1Kelas Kata:kata sifat
Ragam:ki
Definisi:tidak berubah selama-lamanya; abadi; kekal
negeri (alam) yg baka, ki ::
1Ragam:ki
Definisi:akhirat


2 baka :: ba.ka
1Kelas Kata:kata benda
Dialek:Minangkabau
Ragam:ki
Definisi:keluarga yg menurunkan
2Kelas Kata:kata benda
Dialek:Minangkabau
Ragam:ki
Definisi:asal keturunan