2 ba.yan ki 1 a nyata; terang
mem.ba.yan.kan v ki 1 menerangkan; menegaskan; menyatakan
ter.ba.yan a ki 1 nyata; terang

3 ba.yan ki 1